Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych

W obawie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa sądy zmieniły organizację pracy. Z wokand zdjęto większość rozpraw i posiedzeń (odbywają się tylko te najpilniejsze) oraz ograniczono dostęp do budynków sądów.

Wobec rozwijającej się sytuacji i w trosce o sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, przygotowano projekt zmiany specustawy w sprawie koronawirusa. Zakłada on m.in. wstrzymanie nierozpoczętego i zawieszenie rozpoczętego biegu:

  • terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego, od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem;
  • terminów przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia;
  • terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, a także terminów w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy.

Zaproponowane jest również rozwiązanie polegające na powierzeniu przez sąd niemogący rozpoznać spraw pilnych, np. z powodu poddania kwarantannie sędziów, innemu sądowi. Sprawami pilnymi będą m.in. sprawy dotyczące nieletnich, przemocy w rodzinie oraz dotyczące tymczasowego aresztowania.

Zmianie ma ulec też możliwość zastosowania dozoru elektronicznego wobec osób, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności nie dłuższą niż 18 miesięcy (obecnie okres ten wynosi 12 miesięcy).

AJ

data publikacji: 20-03-2020