Newsy

Newsy

Szkalujący komentarz w sieci

25-09-2020
Naczelny Sąd Administracyjny przesądził orzeczeniem zapadłym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I OSK 4332/18, że podmiot prowadzący portal internetowy powinien udostępnić dane internauty, który zbyt ostro krytykował inną osobę. Na lokalnym portalu umieścił bowiem wpis: „Do kryminału z tymi złodziejami. Okradają dzieci, ciekawe gdzie jest kasa, a D. powinien odpowiedzieć przed sądem”. Osoba, której dotyczył wpis, poczuła się dotknięta i postanowiła wnieść przeciwko internaucie oskarżenie. Czytaj więcej

Daninę solidarnościową uiszcza się bez względu na straty!

22-09-2020
Stratę podatkową można odliczyć tylko od dochodów z działalności gospodarczej. Nawet jeśli znacznie obniży ona PIT, to nie wpłynie na wysokość daniny solidarnościowej. Taką odpowiedź otrzymał podatnik, który jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Od dochodów z udziałów w spółce płaci podatek liniowy 19 proc. W zeznaniu PIT-36L za 2019 r. odliczył od dochodu straty ze spółki za 2018 r. Zapytał, czy od podstawy obliczenia daniny solidarnościowej także może odliczyć straty. Czytaj więcej

Wybory nielegalne?

16-09-2020
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie unieważnił zaskarżoną przez Rzecznika Praw Obywatelskich decyzję z dnia 16 kwietnia br., w której Premier Mateusz Morawiecki polecił Poczcie Polskiej przygotowanie i przeprowadzenie 10 maja br. wyborów prezydenta w trybie korespondencyjnym. Według Sądu decyzja nie miała podstaw prawnych. Czytaj więcej

Odszkodowania za lockdown?

14-09-2020
Premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 417(1) § 1 k.c. w zakresie, w jakim nie wprowadza on wymogu stwierdzenia przez TK niezgodności rozporządzenia z konstytucją (umową międzynarodową lub ustawą), przed wystąpieniem o odszkodowanie na jego podstawie. Zaskarżony artykuł daje postawę do domagania się przez osoby fizyczne i prawne odszkodowania od Skarbu Państwa lub samorządu za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Stanowi on realizację art. 77 Konstytucji. Czytaj więcej

Potwierdzenie obywatelstwa dziecka obywatela RP

11-09-2020
W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął dwie sprawy polskiego obywatela, którego syn urodził się w USA w drodze umowy o macierzyństwo zastępcze.W amerykańskim akcie urodzenia dziecka wskazano - zamiast danych matki - informację: „matka zastępcza”. Z tego względu 4 lata temu w postępowaniu administracyjnym odmówiono potwierdzenia obywatelstwa polskiego chłopca. Czytaj więcej

Spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych?

09-09-2020
Jak wynika z informacji zamieszczonych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wysoce prawdopodobny jest, iż już od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe staną się podmiotem zobligowanym do uiszczania daniny publicznej w formie podatku dochodowego od osób prawny. Czytaj więcej

Kara pieniężne za publikowania numerów ksiąg wieczystych

02-09-2020
O nakazie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprzestania publikowania przez Głównego Geodetę Kraju numerów ksiąg wieczystych w serwisie publicznym http://www.geoportal.gov.pl poinformowaliśmy w dniu 28 maja br. Ostatecznie Prezes UODO nałożył na GGK administracyjną karę pieniężną w wysokości 100.000,- PLN (decyzja nr DKN.5112.13.2020. Czytaj więcej

Przewoźnik nie zapłaci za opóźniony lot przez awanturującego się pasażera

21-08-2020
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11 czerwca 2020 r. (sygn. akt C-74/19) zajął się opóźnieniem lotu spowodowanym przez awanturującego się pasażera i ewentualnymi skutkami takiego zdarzenia w postaci obowiązku wypłaty odszkodowania przez przewoźnika lotniczego. Czytaj więcej

PFR przystąpi do kontroli przedsiębiorców

19-08-2020
Jak wynika z oświadczenia wiceprezesa PFR, na przełomie sierpnia i września br. rozpoczną się kontrole podmiotów, które skorzystały z subwencji oferowanej przez Spółkę w ramach przeciwdziałania niekorzystnym skutkom gospodarczym wywołanym przez epidemię COVID-19. Ich głównym celem będzie dokonanie weryfikacji oświadczeń i prawidłowości wydatkowania środków przyznanych w ramach pomocy publicznej – opracowany został dedykowany algorytm antyfraudowy, mający typować podmioty do kontroli. Czytaj więcej