Nowe obowiązki sprzedawców niebędących producentami - wyrok TSUE

Nowe obowiązki sprzedawców niebędących producentami - wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w wyroku z dn. 5 maja b.r. orzekł, iż obowiązek zamieszczenia klauzuli gwarancyjnej obciąża także przedsiębiorców wystawiających na portalach internetowych towary, których sami nie wyprodukowali. Jest to orzeczenie niezwykle istotne dla przedsiębiorców, korzystających z platform takich jak Amazon czy Allegro.

Wyrok ten powstał na kanwie następującego stanu faktycznego.
Spółka A oferowała – korzystając z portalu Amazon – towar wyprodukowany przez szwajcarską firmę X. Oferty nie zawierały jednak wyraźnej klauzuli informacyjnej, dotyczącej oświadczenia gwarancyjnego producenta bądź osoby trzeciej. Spółka A zamieściła wprawdzie – w rubryce „Dalsze informacje techniczne” link, odsyłający do strony internetowej producenta, gdzie klient miał możliwość zapoznania się z kartą informacyjną produktu.
Jednakże, zdaniem konkurenta Spółki A, nie było to dostateczne wywiązanie się z obowiązku informacyjnego, w związku z czym, na podstawie niemieckich przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, wytoczył on przeciwko Spółce powództwo o zaniechanie nieuczciwych praktyk i zaprzestanie składania ofert o dotychczasowej treści.

Federalny Trybunał Sprawiedliwości (niem. Bundesgerichtshof) skierował do TSUE pytanie prejudycjalne, dotyczące zakresu obowiązku informacyjnego.
TSUE wyrokiem z dn. 5 maja br. (sygn. C-179/21) orzekł, że  - biorąc pod uwagę przepisy unijnej dyrektywy o prawach konsumentów – przedsiębiorca ma obowiązek udzielenia konsumentom konkretnych informacji, w zakresie oświadczeń gwarancyjnych producenta, o ile konsument ma uzasadniony interes w jej uzyskaniu (m.in. warunkuje to podjęcie przez niego decyzji o zakupie produktu). Obowiązek informacyjny obejmuje również kompleksowe wyjaśnienia warunków stosowania oraz realizacji gwarancji.
Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, w której towar jest wyprodukowany przez podmiot inny niż sprzedawca.

J.Ch.

data publikacji: 06-05-2022