Tarcza antykryzysowa 4.0 podpisana

Tarcza antykryzysowa 4.0 podpisana

Większość przepisów tarczy antykryzysowej 4.0 weszła w życie dzień po jej ogłoszeniu, czyli 24.06.2020 r. Rozwiązania, o których pisaliśmy 3.06.2020 r. obowiązują. Zmiany wprowadzono również w przepisach karnych.
W Kodeksie karnym zaostrzono przepis umożliwiający wymierzenie innej kary niż pozbawienie wolności, jeżeli przestępstwo nie było zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8. Obecnie, jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek. Przepisu tego nie stosuje się jednak, jeżeli sprawca popełnił przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku przestępczym albo o charakterze terrorystycznym. Wcześniejsze brzmienie tego przepisu pozwalało na orzeczenie kary grzywny albo ograniczenia wolności niezależnie od wymiaru wymierzonej kary pozbawienia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1 lub 4 Kodeksu karnego.
Wprowadzono również m.in. karę bezwzględnego pozbawienia wolności za znieważenie Prezydenta RP oraz nowy typ przestępstwa kradzieży – kradzież szczególnie zuchwała. Przez kradzież szczególnie zuchwałą rozumie się kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób lub używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem albo kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie lub wnoszonym przez nią ubraniu albo przenoszonego lub przemieszczanego przez tę osobę w warunkach bezpośredniego kontaktu lub znajdującego się w przedmiotach przenoszonych lub przemieszczanych w takich warunkach.

data publikacji: 24-06-2020