Sukces Klienta D&P

Sukces Klienta D&P

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił naszą skargę kasacyjną w sprawie w której organy nakazały przywrócić naszemu klientowi poprzedni sposób zagospodarowania terenu. W ocenie organów dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu był niezgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wszedł w życie w trakcie procedowania wniosku o wydanie warunków zagospodarowania terenu.
NSA podzieliło zarzuty proceduralne naszej skargi kasacyjnej i nakazało WSA w Gliwicach ponowne zbadanie prawidłowości działania organów, a w szczególności interpretacji przez te organy postanowień nowego miejscowego planu zgodnie z wytycznymi NSA.

Opiekunem sprawy była radca prawny Joanna Barzak.

data publikacji: 30-12-2021