Spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych?

Spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych?

Jak wynika z informacji zamieszczonych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wysoce prawdopodobny jest, iż już od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe staną się podmiotem zobligowanym do uiszczania daniny publicznej w formie podatku dochodowego od osób prawny.

Na stronie biuletynu informacji publicznej Rady Ministrów została zamieszczona ramowa informacja o planowanych pracach legislacyjnych (numer projektu UD126), w której czytamy, że jednym z obszarów zmian jest wprowadzenie „przepisów uszczelniających system podatku dochodowego poprzez m.in. objęcie zakresem przedmiotowym Ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani”. Interesujący jest również fragment wskazujący na cel zmiany przepisów: „odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych poprzez nadanie spółce komandytowej statutu podatnika podatku dochodowego”.

Wymaga podkreślenia, iż dotychczas spółki komandytowe nigdy nie były podatnikami podatku dochodowego. Podatek dochodowy od dochodów generowanych z działalności takich spółek płacony jest bezpośrednio przez wspólników, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach. Analogiczne jak w spółkach jawnych, partnerskich oraz cywilnych. Odmienny reżim podatkowy obejmuje spółki kapitałowe tj. spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmioty te, jako osoby prawne są samodzielnymi podatnikami, płacącymi podatek dochodowy od generowanych przez siebie dochodów. Transfer zysków do wspólników w postaci dywidendy powoduje natomiast ponowne opodatkowanie, tym razem na poziomie wspólnika otrzymującego dywidendę.

Zmiany przepisów w zakresie podatku dochodowego z pewnością będą budziły ogromne emocje w najbliższych miesiącach i to nie tylko w związku z planami objęciem spółek komandytowych ustawą CIT. Komunikat wskazuje bowiem na znacznie szerszy zakres zmian, przy czym są wśród nich również realizacje zapowiedzi korzystnych dla podatników, jak np. zwiększenie limitu przychodów dla małych podatników, ale również zmiany dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji, ograniczenie możliwości rozliczania strat podatkowych, czy też ograniczenie możliwości zmian stawek amortyzacji.

H.Sz.

data publikacji: 09-09-2020