Koniec zakazu eksmisji wprowadzonego w drodze przepisów covidowych

Koniec zakazu eksmisji wprowadzonego w drodze przepisów covidowych

W dniu 15 kwietnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która m.in. uchyliła:

  • art. 9521 k.p.c. (zakaz licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym), oraz
  • art. 15zzu „tarczy covidowej” (zakaz eksmisji z lokalu mieszkalnego).

Obostrzenia te, wprowadzone w dobie pandemii koronawirusa, w ostatnim czasie spotkały się z silną krytyką społeczną. Zdaniem autora projektu nowelizacji – Pana Piotra Kalety – znacząco utrudniały pomoc obywatelom Ukrainy. Z uwagi na ekstraordynaryjną sytuację, związaną z konfliktem zbrojnym, kluczowe było szybkie zniesienie zakazu eksmisji i licytacji lokali mieszkalnych. I faktycznie; nowelizacja została uchwalona w rekordowym tempie
i równie szybko weszła w życie.

Zniesienie „covidowych” zakazów jest oceniane pozytywnie, choć – biorąc pod uwagę pośpiech przy procesie legislacyjnym – należy liczyć się z tym, iż ustawa nowelizująca będzie wymagała poprawek.

Przepisy:
Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 830).

Art. 2
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) w art. 952(1) uchyla się § 5.

Art. 20.
W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.9) uchyla się art. 15z8 i art. 15zzu.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tj. z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095).

Art. 15zzu. [Wstrzymanie eksmisji z lokali mieszkalnych]

  1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2021.1805 t.j. z dnia 2021.10.04).

Art. 952 (1)
§ 5.   Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

data publikacji: 20-04-2022