Dziedziczymy zaległości podatkowe – a co z ulgami?  

Dziedziczymy zaległości podatkowe – a co z ulgami?  

Zdaniem organów skarbowych, spadkobiercy dziedziczą wszystkie zaległości podatkowe (wraz z odsetkami) zmarłego, lecz nie przysługują im zwolnienia i ulgi podatkowe, z których on mógł skorzystać.
Urzędy skarbowe stoją na stanowisku, iż zwolnienia to uprawnienia osobiste, ściśle związane z osobą zmarłego, a tym samym – nie podlegające dziedziczeniu. Spadkobiercy mogą za to korzystać z niektórych uprawnień zmarłego – np. prawa do zwrotu podatku bądź  jego nadpłaty, czy też rozłożenia zaległości na raty.

Stanowisko takie zajął m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, rozpatrując sprawę kobiety, która w 2021 r. zakupiła (razem z matką) panele fotowoltaiczne. Wszystkie faktury zostały wystawione na matkę, która wkrótce zmarła. Córka chciała skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć poniesione wydatki od dochodu. W interpretacji podatkowej stwierdzono jednak, iż nie ma takiego prawa.  

Organy podobnie twierdzą w odniesieniu do innych ulg – np. mieszkaniowej.   W jednej z interpretacji stwierdziły, że jeśli spadkodawca sprzedał nieruchomość, lecz nie zdążył wydać uzyskanego dochodu na cele mieszkalne, to jego spadkobiercy nie mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego (nawet jeśli oni takie wydatki poczynią).

Ale czy tak jest zawsze?

Otóż, jak w całym prawie podatkowym, brak jest jednolitego stanowiska. Spadkobiercy coraz częściej uzyskują w podobnych sprawach korzystne orzeczenia sądowe. Dla przykładu – NSA w marcu b.r. uznał, że spadkobiercy mogą – wbrew twierdzeniom organów podatkowych –   odliczyć ulgę mieszkaniową (sygn. II FSK 1736/19). Podobnie, w styczniu 2018 r. Sąd uznał, że jeśli spadkodawca sprzedał nieruchomość, a następnie zmarł w okresie realizowania ulgi mieszkaniowej, jego spadkobiercy mogą przeznaczyć kwoty na swoje cele mieszkaniowe, a następnie skorzystać z ulgi.

Niestety, obecnie nie ma jednolicie wypracowanego stanowiska. Organy podatkowe nadal konsekwentnie twierdzą, iż ulg podatkowych nie dziedziczymy – sądy wydają się coraz bardziej przychylne podatnikom.  

J.Ch.

data publikacji: 24-06-2022