Tarcza antykryzysowa 3.0

Tarcza antykryzysowa 3.0

Kolejna nowelizacja tzw. tarczy antykryzysowej została podpisana w dniu 15 kwietnia 2020 r. i obowiązuje od dnia następnego.

Tak jak i poprzednia nowelizacja, wprowadza ona szereg zmian w obowiązujących przepisach, takich jak:

 • podwyższenie kryterium dochodowego rodziny z 800,- PLN do 900,- PLN na osobę umożliwiające skorzystanie ze świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (od dnia 1 lipca 2020 r.);
 • zwolnienie samozatrudnionych z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r., prowadzących działalność przed dniem
  1 kwietnia 2020 r., gdy przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów
  o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000,- PLN;
 • wznowienie lub rozpoczęcie biegu terminów procesowych i sądowych z tym, że rozprawy lub posiedzenia będą odbywać się na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (od dnia 24 maja 2020 r.);
 • świadczenie postojowe przysługuje osobie zatrudnionej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej – przed dniem 1 lutego 2020 r.);
 • mikropożyczka dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej – przed dniem 1 marca 2020 r.);
 • w przypadku ustalenia w czerwcu 2020 r. wysokości emerytury, zostanie ona ustalona w taki sam sposób jak w maju 2020 r., jeżeli będzie to korzystniejsze dla ubezpieczonego;
 • zawieszenie spłaty kredytu studenckiego wraz z odsetkami na wniosek kredytobiorcy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
data publikacji: 18-05-2020