Nieuczciwe praktyki rynkowe

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Zaproszenia na darmowe badania kontrolne, połączone ze sprzedażą różnego rodzaju wyrobów medycznych, to praktyka powszechnie znana w dzisiejszych czasach. Bardzo często z takimi zaproszeniami spotykamy się odbierając telefon od konsultanta, który proponuje bezpłatny udział w wydarzeniu, połączonym zazwyczaj z możliwością zakupu różnorakich produktów czy urządzeń. Faktyczną korzyść z takiego zaproszenia, konsument czerpie wtedy, kiedy badania przeprowadzone były przez lekarza specjalistę bądź osobę wykwalifikowaną, a proponowane mu wyroby są przebadane, tym samym spełniają swoją rolę. Jednakże często zdarza się, że badania wykonywane są przez pracownika działu sprzedaży, a oferowane wyroby odbiegają całkowicie od tego co przekazywane jest konsumentowi w zaproszeniu. Mamy wtedy do czynienia z nieuczciwą praktyką rynkową, bowiem zgodnie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym „praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu”.
Oprócz tego, na rynku można spotkać się z nieuczciwością związaną z sugerowaniem pacjentom, że dane wyroby medyczne czy suplementy diety działają jak produkty lecznicze, a co za tym idzie, zatajany jest prawdziwy zakres ich właściwości. Należy więc pamiętać, a w razie problemów powoływać się na podstawową zasadę „niewprowadzania klienta w błąd”, która dotyczy zarówno wyrobów medycznych, jak i żywności, do której zaliczają się suplementy diety. Zgodnie z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 4 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, wszelkie informacje dotyczące reklamowanej żywności nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd. W związku z tym, niewłaściwe działania w tym zakresie będą podlegały ocenie w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który chroni zbiorowe interesy konsumentów i dba o to, by tego rodzaju praktyki nie miały miejsca. Konsekwencje nieuczciwego działania wyrażone są w art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który wskazuje, że „Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary”, dotyczy to także nieumyślnego naruszenia zakazu stosowania tego rodzaju praktyk.

data publikacji: 21-08-2019