Nowe stawki opłat w egzekucji

Nowe stawki opłat w egzekucji

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie dwie ustawy odnoszące się do komorników: ustawa o kosztach komorniczych oraz ustawa o komornikach sądowych. Zastąpią one ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
W zakresie kosztów komorniczych zmianie uległa m.in. stawka egzekucyjna świadczeń pieniężnych, która została ujednolicona i aktualnie wynosi 10%. Dodatkowo, dłużnik, który w przeciągu miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci komornikowi całość lub część egzekwowanego świadczenia, zostanie obarczony opłatą stosunkową w wysokości 3% wartości odzyskanych w ten sposób pieniędzy.
Zgodnie z poprzednimi regulacjami komornik ściągał od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, a w przypadku wyegzekwowania m.in. z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę – 8%.
Odnośnie opłat za egzekucję świadczeń niepieniężnych, to zmianie uległa forma ich przedstawiania. Nowe przepisy operują kwotami, a nie jak wcześniej procentami. I tak np. opłata za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela wynosi 100 zł, podczas gdy poprzednio wynosiła 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w III kwartale 2018 r. wynosiło 4580,20 zł.

AJ

data publikacji: 09-01-2019