Przedsiębiorco odzyskasz VAT w odniesieniu do wszelkich nieściągalnych wierzytelności!

Przedsiębiorco odzyskasz VAT w odniesieniu do wszelkich nieściągalnych wierzytelności!

Do tej pory w polskim systemie prawnym rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, tzw. „złych długów” regulowały restrykcyjne oraz kazuistyczne przepisy art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy te były niekorzystne dla przedsiębiorców, gdyż ograniczały możliwość odzyskania podatku VAT z faktur, za które kontrahent nie uiścił zapłaty.

Powyższe uległo zmianie po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyroku dat. 15.10.20r. (sprawa C‑335/19) w trybie odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego.

TSUE orzekł, iż artykuł 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia, dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT. Dla przedsiębiorcy oznacza, to iż aktualnie jedyną przesłanką dla odliczenia VATu od nieopłaconej faktury jest fakt nieotrzymania za wykonaną usługę lub sprzedaż zapłaty. Wszelkie dodatkowe przesłanki odpadły.

Przedsiębiorcy nie muszą czekać na opublikowanie ww. orzeczenia w Dzienniku Urzędowy UE, jak również na dokonanie zmiany w polskim systemie prawnym. Już teraz mogą wszczynać albo wznawiać postępowania celem odzyskania VATu zarówno z tegorocznych faktur, jak i z wcześniejszych lat, nawet za grudzień czy ostatni kwartał 2014 r.

W przypadku, gdy przedsiębiorca wcześniej nie wnosił o zwolnienie z VATu z nieopłaconych faktur, to powinien złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego korektę deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, powołując się równocześnie na ww. orzeczenie TSUE. Natomiast, jeżeli przedsiębiorca już wcześniej próbował odzyskać VAT i otrzymał negatywną decyzję, to powinien złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Zgodnie z art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej ma na to miesiąc od publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE. Publikacji tej jeszcze nie było. Wnioski warto jednak przygotować już teraz i złożyć natychmiast po opublikowaniu wyroku. Równocześnie istnieje możliwość wznowienia postępowania także w sprawach zakończonych wyrokiem sądu administracyjnego. Zgodnie z art. 277 p.p.s.a. są na to trzy miesiące liczone od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Zgodnie z orzecznictwem – termin biegnie od dnia publikacji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE.

H.Sz.

data publikacji: 30-10-2020