Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań

Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań

Na żądanie zarządu właściciel mieszkania będzie musiał je udostępnić do kontroli instalacji. Zarządca nieruchomości powinien móc wejść w asyście służb do prywatnego mieszkania, w którym doszło do awarii. Nad wprowadzeniem takiej zmiany w ustawie o własności lokali myśli resort rozwoju i technologii. Przesądzona została natomiast nowelizacja tego aktu, na mocy której zarząd wspólnoty będzie miał prawo dokonać okresowej bądź doraźnej kontroli stanu instalacji w prywatnym mieszkaniu, gdy jego użytkownik będzie się opierał.

Dziś ten obowiązek przewiduje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. To nie wystarcza. Ingerencja w prawo własności lokalu przez upoważnienie wspólnoty mieszkaniowej/zarządcy obiektu budowlanego do kontroli stanu instalacji musi być uregulowana w przepisach rangi ustawowej. Wynika to wprost z art. 64 ust. 3 Konstytucji.

Coraz częściej zdarza się, że użytkownicy lokali nie udostępniają ich do przeprowadzenia kontroli, mimo że na właścicielach budynku ciąży obowiązek jego utrzymania. Pomimo ogólnych regulacji wynikających z przepisów ustawy o własności lokali oraz przepisów wykonawczych zarządcy nieruchomości lub zarządy wspólnot mieszkaniowych odpowiadający za stan techniczny budynku nie mogą podjąć działań, które pozwoliłyby, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, wejść do lokalu bez zgody jego użytkownika, by usunąć awarię czy jej skutki.

Informacje o pracach nad nowelą podano w odpowiedzi na interpelację poselską nr 26346. Odpowiedzialny m.in. za sektor mieszkaniowy w resorcie rozwoju wiceminister Piotr Uściński zastrzegł, że nowela może mieć szerszy od postulowanego charakter. Obowiązek udostępniania lokalu będzie obowiązywał nie tylko w razie awarii dotyczącej nieruchomości wspólnej, ale też w razie konieczności usunięcia awarii zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody w lokalach innych członków wspólnoty.

Dziś właściciel lokalu jest zobligowany udostępnić je tylko w ściśle określonych przypadkach: gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

H.Sz.

data publikacji: 24-11-2021