News

News

Nowe uprawnienia kontrolne organów podatkowych związane z epidemią wirusa SARS-COV-2

16-10-2020
Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, która weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa został dodany art. 119zhb. Zgodnie z art. 119zhb § 1 Ordynacji podatkowej „Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zlecać izbie rozliczeniowej dokonanie analizy skutków zachodzących zjawisk gospodarczych, w tym w szczególności ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorców i innych podmiotów”. Read more

Subwencja z PFR nie jest przychodem podatkowym

08-10-2020
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał w indywidualnej interpretacji (nr. 0113-KDIPT2-3.4011.637.2020.3.MS), że skoro pieniądze z rządowej tarczy antykryzysowej mają co do zasady charakter zwrotny, to tym samym nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie ich otrzymania. Read more

Lex Uber

02-10-2020
Z dniem 1 października 2020 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o transporcie drogowym, która zrównuje podmioty takie jak Uber ze zwykłymi taksówkami. Znowelizowana ustawa nakłada tym samym zwiększony zakres obowiązków na osoby świadczące przewóz osób za pośrednictwem platformy Ubera. Read more

Szkalujący komentarz w sieci

25-09-2020
Naczelny Sąd Administracyjny przesądził orzeczeniem zapadłym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I OSK 4332/18, że podmiot prowadzący portal internetowy powinien udostępnić dane internauty, który zbyt ostro krytykował inną osobę. Na lokalnym portalu umieścił bowiem wpis: „Do kryminału z tymi złodziejami. Okradają dzieci, ciekawe gdzie jest kasa, a D. powinien odpowiedzieć przed sądem”. Osoba, której dotyczył wpis, poczuła się dotknięta i postanowiła wnieść przeciwko internaucie oskarżenie. Read more

Daninę solidarnościową uiszcza się bez względu na straty!

22-09-2020
Stratę podatkową można odliczyć tylko od dochodów z działalności gospodarczej. Nawet jeśli znacznie obniży ona PIT, to nie wpłynie na wysokość daniny solidarnościowej. Taką odpowiedź otrzymał podatnik, który jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Od dochodów z udziałów w spółce płaci podatek liniowy 19 proc. W zeznaniu PIT-36L za 2019 r. odliczył od dochodu straty ze spółki za 2018 r. Zapytał, czy od podstawy obliczenia daniny solidarnościowej także może odliczyć straty. Read more

Wybory nielegalne?

16-09-2020
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie unieważnił zaskarżoną przez Rzecznika Praw Obywatelskich decyzję z dnia 16 kwietnia br., w której Premier Mateusz Morawiecki polecił Poczcie Polskiej przygotowanie i przeprowadzenie 10 maja br. wyborów prezydenta w trybie korespondencyjnym. Według Sądu decyzja nie miała podstaw prawnych. Read more

Odszkodowania za lockdown?

14-09-2020
Premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 417(1) § 1 k.c. w zakresie, w jakim nie wprowadza on wymogu stwierdzenia przez TK niezgodności rozporządzenia z konstytucją (umową międzynarodową lub ustawą), przed wystąpieniem o odszkodowanie na jego podstawie. Zaskarżony artykuł daje postawę do domagania się przez osoby fizyczne i prawne odszkodowania od Skarbu Państwa lub samorządu za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Stanowi on realizację art. 77 Konstytucji. Read more

Potwierdzenie obywatelstwa dziecka obywatela RP

11-09-2020
W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął dwie sprawy polskiego obywatela, którego syn urodził się w USA w drodze umowy o macierzyństwo zastępcze.W amerykańskim akcie urodzenia dziecka wskazano - zamiast danych matki - informację: „matka zastępcza”. Z tego względu 4 lata temu w postępowaniu administracyjnym odmówiono potwierdzenia obywatelstwa polskiego chłopca. Read more

Spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych?

09-09-2020
Jak wynika z informacji zamieszczonych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wysoce prawdopodobny jest, iż już od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe staną się podmiotem zobligowanym do uiszczania daniny publicznej w formie podatku dochodowego od osób prawny. Read more