Sukces Klientów D&P ws. o stwierdzenie nieważności darowizny udziału w spółce osobowej

Sukces Klientów D&P ws. o stwierdzenie nieważności darowizny udziału w spółce osobowej

Sąd Okręgowy oddalił powództwo przeciwko Klientom Kancelarii – pozwanym w precedensowej sprawie - o stwierdzenie nieważności darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej (jawnej) dokonanej na rzecz ich obu.

Strona powodowa zarzucała zawarcie umowy darowizny z naruszeniem zakazu niepodzielności i nierozszczepialności udziału - wynikającego z art. 10 k.s.h. - oraz wyrażenie przez wspólników zgody na jego przeniesienie, już po zawarciu umowy.
Sąd Okręgowy jednak podzielając argumentację D&P, uznał umowę za ważną, a powództwo oddalił. W ustnych motywach orzeczenia powołał się m. in. na inną sprawę (prowadzoną przez nasza Kancelarię i zakończoną sukcesem przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie), gdzie w podobny sposób rozstrzygnięta została kwestia ważności takiej umowy.

Orzeczenia te mają istotne znaczenie praktyczne. W spółkach osobowych często zdarzają się tego rodzaju przesunięcia dokonywane w związku z sukcesją czy spadkobraniem. Tymczasem orzecznictwo sądowe w tym zakresie jest skromne, a każdy kolejny wyrok ma duże znaczenie dla wykładni przepisów i praktyki obrotu gospodarczego. 

Opiekunem sprawy był adwokat Jarosław Dawid.

data publikacji: 22-04-2022