Nowelizacja tzw. tarczy antykryzysowej

Nowelizacja tzw. tarczy antykryzysowej

Nowelizacja pakietu ochronnego – tzw. tarczy antykryzysowej, w postaci projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została skierowana do Sejmu i przewiduje wiele zmian w dotychczasowych regulacjach.

Proponowane zmiany dotyczą m.in.:

  • rozszerzenia katalogu podmiotów mogących ubiegać się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 – w projekcie przyznano takie uprawnienie również:

- organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to jest m.in. osoby prawne i jednostki organizacyjne wchodzące w skład struktur organizacyjnych Kościoła Katolickiego, a także innych kościołów i związków wyznaniowych,

- państwowym osobom prawnym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;

  • rozszerzenia kręgu przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania
    z 3-miesięcznych „wakacji składkowych”, tj. zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem, że płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaliby zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc;
  • możliwości ponownego przyznania świadczenia postojowego zamiast dotychczasowego jednokrotnego świadczenia – wypłata będzie możliwa nie więcej niż trzykrotnie.

Ważną zmianą są zawarte w projekcie art. 15zzu[1]-15zzu[10] nowelizujące ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tymi zapisami do 30 września 2020 r. powierza się operatorowi wyznaczonemu (do 2025 r. jest to Poczta Polska) dostarczanie przesyłek poleconych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie ich doręczenia. Taki sposób doręczenia będzie możliwy po wyrażeniu zgody adresata i upoważnieniu operatora do takiego działania, pod warunkiem jednoznacznej identyfikacji odbiorcy. Datą doręczenia przesyłki będzie data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku zapoznania się z dokumentem uznany zostanie za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu.

data publikacji: 07-04-2020